Social responsibility

DARNUMO ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI IR PRIORITETAI

Bendrovė, kurios veiklos istorija siekia daugiau nei 60 metų, atsakingai vysto verslą. Suprasdama užsakovų, visuomenės, akcininkų, darbuotojų lūkesčius ir savo atsakomybę, Bendrovė siekia savo veikloje atrasti darnius sprendimus, apjungiančius aplinkosauginius, socialinius bei ekonominius aspektus. Bendrovė darnią veiklą įgyvendina keturiose srityse: 

 • aplinkosauga; 
 • žmogaus teisės ir santykiai su darbuotojais;
 • santykiai su visuomene (bendruomene);
 • vykdydama veiklą rinkoje.

Bendrovė savo veiklą grindžia pasaulinėmis darnaus vystymosi ir tvarumo praktikomis, socialinės atsakomybės gairėmis, Jungtinių Tautų inicijuotais „Pasaulinio susitarimo“ principais, Darnaus vystymosi tikslais, vadovaujasi Bendrovėje įdiegtomis vadybos sistemomis pagal tarptautinių standartų ISO9001 (kokybės vadybos), ISO 14001 (aplinkos apsaugos vadybos) ir ISO 45001 (darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos) reikalavimus. 

Darnūs ir tvarūs Bendrovės valdymo principai yra neatsiejama ir integrali Bendrovės ilgalaikės strategijos dalis:

 • skaidrumas – atsakomybė bei nulinė tolerancija korupcijai;
 • pagarba –  palaiko ir gerbia tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises bei įsipareigoja jų nepažeisti;
 • socialinė atsakomybė – priemonių, kuriančių ilgalaikę vertę Bendrovės viduje ir visuomenei taikymas;
 • poveikio aplinkai mažinimas – prevencinių priemonių aplinkos tausojimui diegimas ir jų poveikio užtikrinimas;
 • sąžininga atskaitomybė – viešinami veiklos rezultatai visuomenei ir suinteresuotoms grupėms.

DARNI VEIKLA APLINKOSAUGOS SRITYJE

Bendrovė prioritetą teikia aplinką tausojančioms technologijoms ir nuolat ieško ekonomiškai pagrįstų sprendimų ir alternatyvų, padedančių užtikrinti mažiausią neigiamą poveikį aplinkai. 

Bendrovėje atsakingai ir racionaliai naudojami materialiniai, energetiniai ir gamtiniai ištekliai, prisidedant prie emisijų bei atliekų susidarymo mažinimo kasdieninėje ir pagrindinėje veikloje.

DARNI VEIKLA ŽMOGAUS TEISIŲ, SANTYKIŲ SU DARBUOTOJAIS SRITYJE

Darbuotojai yra pagrindinis bendrovės veiklos sėkmės veiksnys, todėl priimant Bendrovės valdymo sprendimus, didelis dėmesys skiriamas žmogaus teisių ir darbuotojų gerovės klausimui. 

Bendrovėje siekiama taikyti pažangius įmonės vystymo sprendimus: 

 • palaikomas nuolatinis dėmesys gerų darbo sąlygų užtikrinimui;
 • kuriama sąžininga, pasitikėjimu grįsta atmosfera, tvirta vidinė Bendrovės kultūra, konstruktyvus vadovybės ir darbuotojų dialogas, skatinamas darbuotojų įsitraukimas; 
 • gerbiamos ir laikomasi žmogaus teisių, nepažeidžiamas žmogaus orumas;
 • vadovaujamasi asmenų lygiateisiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo bei asmens duomenų  apsaugos principais;
 • įgyvendinama sąžininga ir darbuotojų orumą užtikrinanti atlygio politika;
 • užtikrinamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, ugdymas, skatinamas įsitraukimas ir profesinis augimas;    
 • didinamas dėmesys darbuotojų sveikatai ir saugiai darbo aplinkai;
 • užtikrinama darbuotojų teisė jungtis į asociacijas, profesines sąjungas;
 • Bendrovės santykiai su darbuotojų interesus atstovaujančiais socialiniais partneriais grindžiami konstruktyvios socialinės partnerystės principais;
 • skatinamas darbuotojų bendruomeniškumas, komandiškumas ir socialiai atsakingą elgesį ugdančios iniciatyvos.

DARNI VEIKLA SANTYKIŲ SU BENDRUOMENE (VISUOMENE) SRITYJE

Bendrovė prisideda prie visuomenės socialinės raidos ir ekonominės gerovės kūrimo savo veikloje remdamasi gerosios valdysenos praktikomis, laiku ir skaidriai atsiskaitydama visuomenei už savo vykdomą veiklą.

Bendrovė palaiko ryšius su vietos bendruomenėmis, kuriose veikia įmonės padaliniai. Savalaikiai informuoja bendruomenes, apie savo pradedamus vykdyti projektus, kurie gali turėti įtakos bendruomenės gyvenamajai aplinkai.

Prisideda prie vietos bendruomenių organizuojamų socialinių iniciatyvų, jose dalyvauja.

DARNI VEIKLA EKONOMINĖJE SRITYJE (RINKOJE)

Bendrovė siekia užtikrinti ekonominį produktyvumą tobulinant technologijas ir diegiant naujoves Bendrovės vykdomuose procesuose. 

Bendrovė, bendradarbiaudama su verslo dalyviais, laikosi etiško ir socialiai atsakingo požiūrio į verslą, padedančio užtikrinti bendrovės darnaus vystymosi principų laikymąsi.

Bendrovė  užtikrina, kad visa informacija apie įmonės vykdomą veiklą būtų pateikiama suinteresuotoms šalims laiku ir nebūtų klaidinanti.

 

Bendrovės socialinės atsakomybės politika

Darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaita

Darnumo politika

 

Aplinkos tvarkymo iniciatyva

AB „Detonas" darbuotojai kiekvienais metais prisijungia prie visuomeninės akcijos „Darom", turinčios sveiko ir švaraus nuo atliekų pasaulio viziją. Atsakingai, su gera nuotaika, siekdami tvaraus tikslo, darbuotojai Kaune tvarko ne tik AB „Detonas" teritoriją, bet ir surinka šiukšles šalia bendrovės esančios gatvės dalyje.