Corruption prevention

AB „Detonas“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus, laikydamasi nulinės tolerancijos korupcijai, teisėtumo, informacijos atskleidimo ir veiklos skaidrumo, interesų konfliktų vengimo, viešųjų pirkimų skaidrumo, darbuotojų įtraukimo, atsakomybės neišvengiamumo, nuolatinės stebėsenos ir gerinimo  principais. Netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis.  Korupcijos prevencijos pagrindinis tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis bendrovės veikloje, pašalinant teisės aktų, procedūrų, kitų sričių spragas, užkardant įmonės darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai. Korupcijos prevencijos priemonės Bendrovėje įgyvendinamos vadovaujantis nacionalinių teisės aktų reikalavimais, LR susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planais, Bendrovės korupcijos prevencijos politika, korupcijos prevencijos priemonių planais ir kitais vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. Bendrovėje nuolat organizuojami mokymai, susiję su korupcijos prevencijos tema. Tai padeda ugdyti ir stiprinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

AB „Detonas“ vadovaujamasi Korupcijos prevencijos politika, nustatančia pagrindinius Bendrovės korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Korupcijos prevencijos politika (pdf)
AB „Detonas" pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašas

 

PASITIKĖJIMO LINIJA

Šiais kontaktais gali naudotis tiek darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys. Bendrovė užtikrina pranešėjų konfidencialumą.

Bendrovėje informacija apie pažeidimą gali būti teikiama:

  • pateikiant laisvos formos pranešimą el. paštu praneš[email protected];
  • paštu ar atvykus adresu: Jovarų g. 3A, Kaunas, kreipiantis į Personalo vadovę bei užpildžius pranešimo apie pažeidimus formą.

Pranešimų apie pažeidimus, gautų vidiniu informacijos teikimo kanalu, AB „Detonas“  teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas (pdf)  

Pranešėjų apsaugos įstatymas

 

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją - Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo – darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas Ramūnas Ragulskis (tel: +370 695 20961, el. paštas [email protected]), kuris administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, savo kompetencijos ribose nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

 

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO AB „DETONAS“ TVARKA

Bendrovės darbuotojai, kurie pagal Bendrovės direktoriaus patvirtintą pareigybių sąrašą privalo deklaruoti viešus ir privačius interesus, per vieną mėnesį nuo priėmimo į Bendrovę dienos, privalo deklaruoti privačius interesus elektroninėmis priemonėmis ir per 3 darbo dienas nuo privačių interesų deklaracijos užpildymo ar patikslinimo ir pateikimo ją atspausdina, pasirašo ir pateikia tiesioginiam vadovui ir įgaliotam atstovui.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi AB Detonas tvarka.pdf
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo ir korupcijos mažinimo.pdf

 

PARAMA

2022 m. sausio 12 d. AB „Detonas" valdybos sprendimu Bendrovė paramos neteikia iki atskiro valdybos sprendimo priėmimo.

 

DALYVAVIMAS ASOCIACIJŲ VEIKLOJE

AB „Detonas“ nuo 2020 metų rugpjūčio mėnesio yra Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys
AB „Detonas“ nuo 2023 metų birželio mėnesio yra Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos (NGPA) narys

 

LR KORUPCIJOS PREVENCIJĄ VYKDANČIOS ĮSTAIGOS

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 
kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos

 

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS KOVĄ SU KORUPCIJA IR KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

Tarptautiniai teisės aktai

Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją 

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas 
Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa)
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka 
Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje taisyklės
Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos 

Atsparumo korupcijai dokumentai

Atsparumo korupcijai politika.pdf 
Veiklos partnerių etikos kodeksas.pdf
Elgesio kodeksas.pdf
Dovanų politikos gairės.pdf 
Korupcijos prevencijos 2023 – 2025 m. veiksmų planas

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MOTYVUOTOS IŠVADOS

Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada_2017.pdf
Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada_2018.pdf
Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada_2019.pdf
Korupcijos pasireiškimo tikimybės motyvuota išvada 2020.pdf
Korupcijos pasireiškimo tikimybės motyvuota išvada 2021.pdf
Korupcijos pasireiškimo tikimybės motyvuotos išvados 2022.pdf
Korupcijos pasireiškimo tikimybės motyvuotos išvados 2023.pdf

 

INFORMACIJA

Korupcijos rizika Europoje.pdf
Antikorupcinės aplinkos kūrimas.pdf
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PLANAS IR JŲ ATASKAITA.PDF
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PRIKIRTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2021 M. MOTYVUOTOJE IŠVADOJE NUSTATYTŲ KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ŠALINIMO PLANAS.PDF