Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymas AB „Detonas“ Akcinė bendrovė „Detonas“ tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

LR ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS, 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374

LT Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Vaizdo duomenų tvarkymo AB "Detonas" taisyklės